Tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Tamico Oy
Kolmionkatu 5 D
33900 Tampere

Y-tunnus: 2678949-2

puh. 0290902250
tuki@tamico.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ritva Kinnunen
Kolmionkatu 5 D
33900 Tampere

puh. 0290902250 (Tamico Oy vaihde)
tuki@tamico.fi

3 Tietosuojavastaava

Jari Saari
Kolmionkatu 5 D
33900 Tampere

puh. 0290902250 (Tamico Oy vaihde)
tuki@tamico.fi

4 Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla tai asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta ja markkinointia varten.

Asiakasta tiedotetaan mahdollisesta profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi.

Tamico voi käyttää alihankkijoita palveluidensa tarjoamisessa ja jotkut niistä osallistuvat myös asiakkaan henkilötietojen käsittelemiseen.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Tamicon asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Tamicolle tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tamico Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Tamicon kumppaneille. Tamico luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Tamicoa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Tamicoa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Tamicon hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tamico on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Tamicon hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin (EU/ETA -alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle. Tamico saattaa siirtää tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, mikäli se on tarpeen sopimuksen toimeenpanemiseksi. Mikäli Tamico tekee tällaisen siirron, se sitoutuu varmistamaan, että siirto täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tamico toimittaa asianomaiselle tämän pyynnöstä lisätietoja koskien tällaisia siirtoja ja niihin sovellettavia oikeudellisia suojaustoimenpiteitä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tamico ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Asiakastiedot tallennetaan Tamicon hallinnoimiin, lukituissa palvelintiloissa sijaitseviin palvelimiin. Asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt. Pääsyoikeudet ovat suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tamico Oy/henkilötietosuojapyyntö
Kolmionkatu 5 D
33900 Tampere

Henkilötiedot lähetetään vasta kun rekisterinpitäjä on varmistunut siitä, että tarkastuspyynnön esittäjä on rekisteröity itse.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tamico poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Tamicoa poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Tamicoa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.5.2018

IT-kokonaisratkaisu Sinulle, joka arvostat tietotekniikan huoletonta ylläpitoa

Lue lisää